Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV2022-01-18T11:20:48+01:00

REHAU teší, že sa zaujímate o našu spoločnosť a naše výrobky. Chceme, aby ste sa pri kontaktovaní spoločnosti REHAU cítili pohodlne. Bezpečnosť vašich osobných údajov, ako sú vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, ktoré použijete pri kontakte so spoločnosťou REHAU, je preto pre nás veľmi dôležitá.

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sú zamerané na všetky osoby, s ktorými REHAU interaguje, vrátane zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a zainteresovaných strán, návštevníkov našich webových stránok, používateľov našich aplikácií, ďalších používateľov našich výrobkov alebo služieb a návštevníkov našich pobočiek (ďalej označené ako „vy“ alebo „vám“). Obsahuje informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR.

 

1. Pojmy

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v rámci právnych predpisov.

Pojem „osobné údaje“ sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. „Spracúvanie“ zahŕňa akýkoľvek proces uskutočňovaný pomocou automatických procesov alebo bez nich, alebo akýkoľvek iný rad procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, usporiadanie, ukladanie, úprava alebo úprava, čítanie, dopytovanie, použitie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo akákoľvek iná forma poskytovania, porovnania alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo likvidácie.

Ďalšie pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov sa používajú v súlade s definíciami v článku 4 GDPR.

 

2. Názov a adresa zodpovedných orgánov

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00 Bratislava

 

3. Všeobecné účely spracovania a právne základy

REHAU zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak nás kontaktujete priamo, napríklad prostredníctvom našej webovej stránky, prostredníctvom zákazníckeho servisu REHAU, alebo ak nás navštívite v našich prevádzkach, zúčastnite sa našich akcií, prieskumov spokojnosti zákazníkov a súťaží a zaujímajú vás, napr. naše výrobky alebo služby, alebo máte akékoľvek iné obavy.
 • Keď vy alebo váš zamestnávateľ kupujete výrobky alebo služby priamo od nás.
 • Keď vy alebo váš zamestnávateľ požadujete informácie o našich výrobkoch a službách (napr. sprostredkovanie brožúr alebo cenníkov).
 • Keď kupujete alebo používate výrobky REHAU.
 • Keď nám alebo vášmu zamestnávateľovi ponúkate alebo predávate výrobky alebo služby.

Pomôžte nám udržiavať vaše údaje aktuálne tak, že nás budete informovať o zmenách vo vašich osobných údajoch, predovšetkým vašich kontaktných údajoch.

Pokiaľ REHAU spracúva osobné údaje, ide najmä o vaše meno a vaše obchodné kontaktné údaje, ako sú spoločnosť, funkcia, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, ako aj údaje o zmluvách a transakciách. V mimoriadnych prípadoch je možné zhromažďovať ďalšie kategórie údajov, ktoré sú podrobne opísané nižšie.

Okrem zhromažďovania vašich údajov prostredníctvom našich kontaktných formulárov na našej webovej stránke zhromažďujeme tiež údaje, pokiaľ je to na daný účel nevyhnutné, priamo od vás alebo prostredníctvom všeobecne prístupných zdrojov (napr. obchodný register, úrady, internet).

 

4. Jednotlivé účely spracovania a právne základy

Ďalej vás budeme informovať o účeloch, na ktoré spoločnosť REHAU spracúva ktoré osobné údaje. V prípade opakujúcich sa skutkových problémov REHAU vo všeobecnosti upozorňuje na tieto informácie znova osobitne v konkrétnej situácii pri spracovaní a v prípade potreby poskytuje ďalšie informácie.

4.1. Spracovanie údajov na prípravu, uzatvorenie a plnenie zmlúv

Ako výrobná spoločnosť REHAU spracúva osobné údaje ako súčasť procesov akvizície (pozri tiež 4.9.) a predaja, ako aj spracovania zmlúv. Na tento účel sa údaje spracúvajú najmä pri uzatváraní zmlúv, spracovávaní ponúk, zákazníckom poradenstve, obstarávaní, výrobe a dodávke tovaru, správe zmlúv a vybavovaní reklamácií.

V rámci týchto aktivít sa spracúvajú najmä tieto kategórie údajov:

 • Kontaktné údaje/osobné základné údaje (priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa atď.)
 • Logistické údaje, ako je adresa dodania
 • Údaje o zmluvách, platobné údaje
    

Možno bude potrebné, aby sme údaje potrebné na prípravu ponuky a spracovanie zmluvy postúpili tretím stranám, ktoré sú integrované do dodávateľského reťazca alebo sú inak potrebné pre spracovanie zmlúv.

Na účely úverových kontrol našich obchodných partnerov spracúvame údaje, ktoré dostávame od úverových agentúr (napr. od spoločnosti Schufa) na základe zákonných požiadaviek. Okrem toho si REHAU vyhradzuje právo v záujme ďalšej minimalizácie rizika zlyhania hlásiť platobné skúsenosti so zákazníkmi v databáze platobných skúseností hodnotiacej spoločnosti (Creditreform, Bisnode). To neplatí pre platobné skúsenosti s fyzickými osobami.

Na účel optimalizácie finančných transakcií si REHAU vyhradzuje právo postúpiť pohľadávky za svojimi obchodnými zákazníkmi refinancujúcej spoločnosti v rámci financovania pohľadávok. Na účely financovania pohľadávok sa poskytujú iba údaje týkajúce sa spoločnosti (meno dlžníka, dôvod, výška, dátum splatnosti pohľadávky). V rozsahu nevyhnutnom na overenie pohľadávky odovzdá refinancujúca spoločnosť údaje o spoločnosti uvedené tretím stranám na účely kontroly bonity klienta.

Právnym základom financovania/faktoringu pohľadávok, pokiaľ ide o osobné údaje, je vo výnimočných individuálnych prípadoch článok 6 písm. f) GDPR.

Ak sa údaje zhromažďujú priamo na účely spracovania žiadosti alebo vykonania zmluvy, spoločnosť REHAU vás bude v každom prípade informovať, ktoré údaje sú absolútne nevyhnutné. Ak to nie ste vy, ale váš zamestnávateľ alebo iná tretia strana, ktorá je s vami alebo vašim zamestnávateľom zmluvne spojená, budú údaje spracovávané na základe článku 6 písm. f) GDPR. Údaje sa spracúvajú v rozsahu, v akom sú potrebné na spracovanie zmluvy alebo na splnenie ďalších právnych, napríklad záväzkov a povinností týkajúcich sa zodpovednosti za výrobky (napr. Informačných, objasňovacích a varovných povinností).

Pokiaľ sa spracúvanie uskutočňuje na základe článku 6 písm. f) GDPR, môžete proti tomu kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

4.2. Využitie zákazníckeho portálu

Spoločnosť REHAU ponúka svojim zákazníkom využitie zákazníckeho portálu na zjednodušené spracovanie objednávok, na prístup k určitým konfigurátorom výrobkov a ďalšie služby. Pri registrácii budete informovaní o údajoch potrebných na používanie zákazníckeho portálu. Účel a právny základ sú uvedené v časti 4.1. Ďalšie dobrovoľné údaje sa použijú na vytvorenie kontaktu s vami (pozri časť 4.9).

Pri použití zákazníckeho portálu sa jednotlivé transakcie ukladajú a archivujú v súlade s požiadavkami zákonného uchovávania na základe článku 6 písm. c) GDPR.

Používanie zákazníckeho portálu a ukladanie vašich osobných údajov na zákazníckom portáli môžete kedykoľvek ukončiť, pokiaľ to nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Kontaktujte, prosím, predajnú zodpovednú kanceláriu: Kontaktujte nás. Uloženie dokončených transakcií zostáva nedotknuté.

4.3. Postup pri podávaní žiadosti o zamestnanie (článok 6 písm. b) GDPR)

Pre proces žiadosti sú k dispozícii ďalšie oznámenia o ochrane údajov, ktoré sa v rámci žiadosti o zamestnanie budú komunikovať osobitne. 

4.4. Účasť na udalostiach a návšteva na mieste (čl. 6 písm. f) GDPR)

Tešíme sa, keď vás osobne spoznáme v rámci návštevy na mieste alebo na jednej z našich akcií. Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom organizovať a usporadúvať udalosti a poskytovať vám informačný materiál. Na podujatiach môžeme údaje preposlať referentom a iným účastníkom. To je dôležité pre zabezpečenie hladkého priebehu udalosti. Zhromaždené údaje tiež používame na hodnotenie a sledovanie našich udalostí.

REHAU tiež využíva funkcie SurveyMonkey na získanie spätnej väzby. Ak sa zúčastňujete zodpovedajúceho prieskumu, platia informácie o ochrane údajov od SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Pre dokumentáciu udalostí, ako aj tlač a prácu s verejnosťou je možné vyhotoviť obrazové a videozáznamy udalostí. Počas tohto procesu sa tiež spracúvajú osobné (obrazové) údaje. Proti tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. V takom prípade vás žiadame, aby ste vopred informovali fotografov alebo organizátorov o týchto dôvodoch, zohľadnia vašu námietku a prijmú potrebné opatrenia.

4.5 Využitie služieb (poradenstvo)

Okrem našich produktov a systémových riešení ponúka REHAU rozsiahle služby. Patria sem aj rady a služby, ktoré vám ponúkame telefonicky, e-mailom, kontaktným formulárom a za určitých okolností aj na mieste. Touto službou by sme vás chceli podporiť pri výbere, používaní a použití systémov REHAU.

V rámci tejto služby sú potrebné údaje, ktoré nám odovzdáte v súvislosti s požiadavkou na službu, ako napríklad kontaktné údaje/osobné základné údaje (priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa atď.), ktoré sa ukladajú spolu s príslušnými výrobkami a problémom. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť, aby sme vám mohli poskytnúť ďalšie rady v prípade akýchkoľvek neskorších otázok založených na predchádzajúcej histórii služieb. Toto ukladanie je založené na oprávnenom záujme o efektívnu poradenskú činnosť, ktorá je bez časových rozporov. Vaše údaje sa uložia iba v priamom spojení s prípadom služby. Pokiaľ sú servisné údaje relevantné pre odmietnutie zodpovednosti, najmä v prípade zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom, spoločnosť REHAU ich na tento účel tiež spracuje. Údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na tento účel, najneskôr po uplynutí premlčacích lehôt pre túto zodpovednosť.

Pokiaľ sú údaje spracovávané iba na základe článku 6 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti ich uloženiu z dôvodov, ktoré sa týkajú vašej osoby.

4.6 Prístup do priestorov spoločnosti na účel dodania tovaru alebo vykonávania služby alebo práce

V takom prípade okrem vašich údajov, ktoré sú priamo potrebné na uskutočnenie zmluvného vzťahu, ako sú priezvisko, meno, firma, údaje z faktúry, identifikačné údaje o vozidle, zaznamenávame aj dĺžku pobytu v spoločnosti REHAU na základe čl. 6 písm. f) GDPR. Cieľom je získať informácie o osobách budove alebo v priestoroch v prípade núdze a nevyhnutnej evakuácie. Ak zostanete v prevádzke z dôvodu vykonávania práce, dĺžku vášho pobytu možno použiť aj na kontrolu a optimalizáciu interných procesov a na kontrolu konzistencie informácií o výkonnosti (napr. faktúry).

Pri dodaní tovaru sa kamery používajú aj na sledovanie logistických procesov na rôznych miestach.

Bezpečnostné pokyny, ktoré návštevník dostane, sú tiež zdokumentované na základe zákonných požiadaviek alebo článku 6 písm. f) GDPR na preukázanie splnenia povinností v oblasti bezpečnosti premávky.

Proti použitiu na základe článku 6 písm. f) GDPR môžete samozrejme kedykoľvek namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.

V našich prevádzkach vykonávame iba videozáznam. Zodpovedajúce značky vás na to upozornia. Tento videozáznam slúži na zabezpečenie našej výroby a našich systémov na spracovanie údajov. To zaručuje ešte vyššiu úroveň ochrany osobných údajov.

4.7. Firemná komunikácia a verejný obraz (článok 6 písm. f) GDPR)

V rámci účasti na podujatiach, návšteve nášho veľtrhu a iných podujatiach sa zhotovujú fotografie a videozáznamy týchto udalostí, ktoré dokumentujú túto udalosť, slúžia pre tlač a prácu s verejnosťou a pre firemnú komunikáciu. V procese sa tiež spracúvajú osobné (obrazové) údaje.

Obrazový materiál sa zverejňuje elektronicky na sociálnych sieťach, ako je Facebook, ako aj v tlačených médiách. Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 písm. f) GDPR o firemnej komunikácii a prípadne paragraf 23 KunstUrhG.

Pokiaľ je to fakticky možné a právne prijateľné, bude sa odkazovať na obrazové záznamy na jednotlivom podujatí. Ak sú obrázky spracované na základe článku 6 písm. f) GDPR, môžete proti takémuto použitiu kedykoľvek namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. Toto právo môžete uplatniť tak, že vopred o týchto dôvodoch informujete fotografa, ktorý to pri svojej práci zohľadní. Radi vám poskytneme podrobnosti týkajúce sa udalosti.

4.8 Dodržiavanie predpisov, presadzovanie práva a prevencia kriminality (čl. 6 písm. f) GDPR)

Pokiaľ to vyžaduje zákon, REHAU používa osobné údaje na uplatnenie právnych nárokov a na obranu právnych sporov. V rámci požiadaviek spoločnosti na dodržiavanie predpisov možno tieto údaje použiť aj na prevenciu, vyšetrovanie alebo predchádzanie trestným činom.

Na tento účel sa okrem vyššie spomenutých kategórií údajov, pokiaľ sú na tento účel potrebné, používajú údaje o dôveryhodnosti, údaje o návštevách, údaje o účte, ako aj údaje o korešpondencii, nákupe a predaji. REHAU tiež používa anonymný interný systém mien, ktorý poukazuje na porušovanie predpisov. Tieto údaje sú vymazané alebo úplne anonymizované v rámci platných právnych predpisov alebo okamžite po uzavretí príslušného prípadu.

Na zabezpečenie sa spravidla používajú aj systémy na zabezpečenie budov a zariadení, ako aj na zabezpečenie našich systémov na spracovanie údajov, ako je napríklad kontrola prístupu alebo kamerové systémy. Uvedené kontroly sa uskutočňujú iba otvorene v našich prevádzkach. Viac sa o tom dozviete osobne na mieste.

Vaše osobné údaje naďalej spracúvame v súvislosti s obvyklými kontrolami obchodných partnerov v rámci požiadaviek na zabezpečenie dodržiavania pravidiel. Ak sme vaše osobné údaje nepožadovali priamo od vás, zhromaždili sme ich z verejne prístupných zdrojov a databáz v rámci náležitej starostlivosti. Údaje zhromaždené z týchto zdrojov sa spracúvajú výhradne na tento účel a vymazávajú sa, hneď ako už na tento účel nie sú potrebné. Spracovanie je založené na článku 6 písm. c) GDPR, pokiaľ je náležitá starostlivosť založená na právnych požiadavkách alebo článku 6 písm. f) GDPR, na oprávnenom záujme spoločnosti pri hodnotení svojich obchodných partnerov s cieľom znížiť riziká. Ak je spracovanie založené na článku 6 písm. f) GDPR, môžete proti tomu vzniesť námietku z osobných dôvodov.

4.9 Reklamná komunikácia a prieskum trhu (článok 6 písm. f) GDPR)

Pokiaľ je to právne prípustné na základe čl. 6 písm. f) GDPR alebo ak nám dáte súhlas (čl. 6 písm. a) GDPR), spracovávame vaše údaje najmä na reklamnú komunikáciu, prieskumy spokojnosti zákazníkov, reklamné kampane a na účely realizácie súťaží. Týmto spôsobom môžeme ďalej vylepšovať našu škálu produktov a služieb a konať cielenejšie.

V rámci týchto aktivít môžu byť spracované údaje potrebné zna tento účel, ako sú kontaktné údaje/osobné kmeňové údaje (priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa atď.). Ďalšie údaje, ktoré nám na tento účel poskytnete, ako napríklad záujmy, osobné preferencie a pracovná situácia, sa budú spracovávať, iba ak ste na to dali súhlas.

Ak máte existujúci vzťah so zákazníkom alebo ak ste s ním súhlasili, vyššie uvedené informácie zvyčajne dostanete prostredníctvom elektronickej pošty. Okrem toho pre obchodných partnerov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sú informácie poskytované telefonicky alebo analógovo.

Na uvedené účely môže byť potrebné, aby sme vaše osobné údaje odovzdali spoločnostiam v skupine REHAU, aby sme lepšie reagovali na vaše želania alebo neustále zlepšovali naše výrobky a služby. V každom prípade môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti použitiu vašich údajov na účely priameho marketingu v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR alebo kedykoľvek odvolať zodpovedajúci súhlas v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR s účinnosťou pre budúcnosť.

Pre ďalší vývoj našich výrobkov, služieb a obchodných procesov, ako aj pre prieskum trhu analyzujeme údaje, ktoré máme k dispozícii o obchodných transakciách, zmluvách a pripomienkach. V žiadnom prípade nie je možné robiť závery o jednotlivých fyzických osobách. Samozrejme, rešpektujeme to, ak nám nechcete poskytnúť svoje osobné údaje na podporu našich vzťahov so zákazníkmi – najmä pre priamy marketing alebo prieskum trhu.

4.10 Plnenie zákonných povinností (čl. 6 písmeno c GDPR)

Spoločnosť REHAU podlieha veľkému počtu zákonných povinností týkajúcich sa spracovania a uchovávania osobných údajov. Týka sa to napríklad požiadaviek na uchovávanie podľa obchodného a daňového práva v súlade s obchodným zákonníkom a daňovým zákonom.

Aby sme si tieto povinnosti mohli plniť, spracúvame vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu a v rámci zákonnej oznamovacie povinností ich v nevyhnutnom prípade poskytujeme zodpovedným orgánom.

4.11 Ďalšie účely spracovania

Spracovanie údajov tiež prebieha v rámci riadenia kvality s cieľom určiť a zlepšiť spokojnosť zákazníkov, ďalej rozvíjať produkty a služby, vykonávať výskum a vývoj a zlepšovať bezpečnosť IT a IT prevádzku. Posledný bod zahŕňa aj spracovanie na identifikáciu a zabránenie neoprávnenému prístupu k osobným údajom.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 písm. f) GDPR. Pri absencii súhlasu nemožno vyvodiť nijaké závery o jednotlivých fyzických osobách.

V individuálnych prípadoch možno proti tomuto spracovaniu namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.

4.12. Poskytovanie údajov tretím stranám

Na vyššie uvedené účely môžu byť údaje poskytnuté tretím stranám, ktoré zodpovednému orgánu pomáhajú pri sledovaní vyššie uvedených účelov. Prenos sa uskutočňuje buď v rámci spracovania objednávky v súlade s článkom 28 GDPR, spoločná zodpovednosť podľa článku 26 GDPR alebo ako prenos údajov v rámci poskytovania profesionálnych služieb.

Na prenos údajov príjemcom v tretích krajinách (pozri číslo 7 nižšie).

 

5. Trvanie uchovávania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, pokým to bude potrebné na účely, na ktoré boli získané, príp. pokiaľ je uchovávanie uložené zákonom alebo úradnými nariadeniami. Len čo vaše údaje nebudeme potrebovať, vymažeme ich alebo zablokujeme.

Ďalej vymažeme alebo zablokujeme vaše údaje okamžite po odvolaní vášho súhlasu, ako aj pri oprávnenej námietke proti ich spracúvaniu.

 

6. Plánované odovzdanie údajov tretím krajinám

Na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov môžeme vaše osobné údaje odovzdať iným spoločnostiam REHAU. Iné spoločnosti môžu vaše osobné údaje vo vlastnom záujme použiť na rovnaké účely ako my. Zvlášť sa môžu tieto osobné údaje na uvedené účely vo vlastnom záujme spracovávať. V rámci skupiny REHAU získajú zamestnanci prístup k vašim osobným údajom, pokiaľ si to bude vyžadovať plnenie ich činnosti. Odovzdanie osobných údajov pobočkám mimo EHS sa uskutoční buď na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti (čl. 45 ods. 3 GDPR), alebo na základe štandardných doložiek o ochrane údajov (čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR), ktoré obsahujú primerané záruky pre dotknutú osobu. Text štandardných doložiek o ochrane údajov je zverejnený na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Ďalej môžeme vaše osobné údaje odovzdať tretím stranám mimo skupiny REHAU, aby sme mohli využívať technické a organizačné služby, ktoré potrebujeme na splnenie uvedených účelov alebo inej našej obchodnej činnosti. Naši poskytovatelia služieb sa zmluvne zaviazali, že osobné údaje budú spracovávať len na základe nášho poverenia a podľa našich inštrukcií. Našich poskytovateľov zaväzujeme aj k dodržiavaniu technických a organizačných opatrení, ktoré zabezpečia ochranu osobných údajov. Ak sa poskytovatelia služieb nachádzajú v krajinách, v ktorých použiteľné zákony nestanovujú ochranu osobných údajov porovnateľnú s nemeckým právom, potom zmluvne zabezpečíme, aby títo poskytovatelia služieb dodržiavali zákonom predpísanú úroveň ochrany osobných údajov (štandardné doložky o ochrane údajov). Podrobnejšie informácie o tom si môžete vyžiadať od našej zodpovednej osoby.

 

7. Online využitie dát/návšteva našich webových stránok

Ďalej sa dozviete, aké informácie môžeme zhromažďovať, keď navštívite našu webovú stránku, a ako s nimi nakladáme. Webové stránky REHAU môžu obsahovať odkazy na webové stránky od iných poskytovateľov, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje.

Pri návšteve našej webovej stránky ukladáme informácie o prehliadači a operačnom systéme, ktorý používate, dátum a čas vašej návštevy a adresu IP. Tieto údaje vám však nemožno priradiť a nie sú osobné. Prostredníctvom našich webových stránok nezhromažďujeme osobné údaje bez vášho vedomia v žiadnom prípade. Sami sa rozhodnete, či nám chcete alebo nechcete poskytnúť tieto údaje, napríklad ako súčasť registrácie, objednávky alebo prieskumu. Tieto údaje používame na zabezpečenie plynulého pripojenia a na zabezpečenie pohodlného používania našej webovej stránky.

Na našej webovej stránke používame najmä tieto technológie:

7.1. Používanie live chat nástroja SnapEngage

Táto webová stránka používa SnapEngage, live chat službu spoločnosti SnapEngage, LLC. SnapEngage používa cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Tieto vygenerované informácie sa prenášajú výlučne na server SnapEngage v EÚ a tam sa ukladajú, aby sa vyhodnotilo vaše používanie live chatu a aby sme ho mali k dispozícii ako report. SnapEngage poskytne tieto informácie v prípade potreby tretím stranám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie strany tieto údaje majú z poverenia SnapEngage spracovať. SnapEngange v žiadnom prípade nespojí vašu skrátenú IP adresu s inými údajmi SnapEngage. Podrobnosti nájdete v upozorneniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov SnapEngage, ktoré môžete získať tu: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage nám postúpi na požiadanie tieto údaje, pričom budú použité výlučne na interné účely, príp. na nadviazanie kontaktu zo strany našej spoločnosti.

7.2. Chatbot/DialogFlow

Ak používate našu službu „REHAU Chatbot“ (napríklad prostredníctvom našej webovej stránky www.rehau.com alebo v rámci mobilných aplikácií), osobné údaje, vrátane histórie chatov, IP adresy a cookies sú zhromažďované a ukladané poskytovateľmi služieb Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland a Botcopy Inc., Deleware Corporation so sídlom v Santa Monica, CA. Tieto informácie sú potrebné na poskytnutie služby.
Ďalšie informácie nájdete na stránkach: https://policies.google.com/privacy/, ako aj https://www.botcopy.com/privacy/ und https://www.botcopy.com/gdpr/

7.3. Používanie služby na webovú analýzu Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na webovú analýzu spoločnosti Google Inc. Google Analytics používa tzv. cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané pomocou cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania anonymizácie IP na tejto stránke však Google vašu IP adresu v rámci členských krajín Európskej únie alebo v iných krajinách EHS predtým skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie, aby vyhodnotil používanie webovej stránky, aby zostavil reporty o aktivitách webovej stránky a aby poskytol prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. V rámci Google Analytics sa IP adresa poskytnutá vaším prehliadačom nespojí s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť zberu údajov vytvorených pomocou cookies a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj šíreniu týchto údajov zo strany Google tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre prehliadač dostupný pod týmto odkazom http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Zberu údajov nástrojom Google Analytics môžete zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa Opt-Out cookie, ktorý zabráni do budúcnosti zberu vašich údajov pri navštívení tejto webovej stránky: Deaktivovať Google Analytics

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/, príp. na stránke https://www.google.sk/intl/sk/policies/.
Upozorňujeme na skutočnosť, že na našej webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“, aby sa zabezpečil anonymný zber IP adries (tzv. IP masking).

7.4. Správca značiek Google

Tento web používa Google správcu značiek. Správca značiek nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Nástroj spúšťa ďalšie značky, ktoré naopak môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google nemá prístup k týmto údajom. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva to v platnosti pre všetky sledovacie značky implementované pomocou Správcu značiek Google. Informácie o ochrane údajov spoločnosti Google v tomto nástroji nájdete tu: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

7.5. Remarketing Google Ads

Naše webové stránky využívajú funkcie remarketingu Google Ads, pomocou ktorých inzerujeme tieto webové stránky vo výsledkoch vyhľadávania Google aj na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Na tento účel umiestňuje Google do prehliadača vášho koncového zariadenia súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy pomocou pseudonymného ID súboru cookie a na základe stránok, ktoré ste navštívili. Spracovanie prebieha na základe nášho oprávneného záujmu na optimálnom marketingu našich webových stránok v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov sa uskutoční, iba ak ste spoločnosti Google udelili súhlas, aby vaša história internetu a prehliadača aplikácií bude spoločnosťou Google prepojená s vaším účtom Google a že informácie z vášho účtu Google budú použité na prispôsobenie reklám, ktoré zobrazujete na webe. V takom prípade, ak ste počas návštevy našej webovej stránky prihlásení do spoločnosti Google, Google použije vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing naprieč zariadeniami. Na tento účel sú vaše osobné údaje spoločnosťou Google dočasne prepojené s údajmi služby Google Analytics, aby sa vytvorili cieľové skupiny. Nastavenia súborov cookie pre predvoľby reklám môžete natrvalo deaktivovať stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného pod týmto odkazom: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Prípadne môžete kontaktovať Digital Advertising Alliance na internetovej adrese www.aboutads.info , kde sa dozviete viac o nastaveniach súborov cookie a vykonáte príslušné nastavenia. Na záver môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie, a individuálne sa rozhodnúť, či ich prijmete, alebo v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčite prijatie súborov cookie. Ak neprijmete cookies, môže byť funkčnosť našej webovej stránky obmedzená. Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná na americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ.
Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa reklamy a spoločnosti Google nájdete tu: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

7.6. Používanie doplnku Facebook

Na našej stránke používame Custom Audience Pixel od spoločnosti Facebook Inc. Môže sa tak sledovať správanie používateľov po tom, ako boli kliknutím na reklamu Facebooku presmerovaný na webovú stránku poskytovateľa. Tento postup slúži na to, aby sa mohla vyhodnotiť účinnosť reklám Facebooku pre štatistické účely a účely prieskumu trhu a prispieť k optimalizácii reklamných opatrení do budúcnosti. Získané údaje sú pre nás anonymné, teda nám neposkytnú závery vedúce k identite používateľov. Avšak údaje Facebook ukladá a spracováva, takže je možné spojenie s príslušným profilom používateľa a Facebook môže údaje používať na vlastné reklamné účely podľa smernice Facebooku o používaní osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/
Tieto údaje umožnia Facebooku a jeho partnerom napojenie reklamných oznamov aj mimo Facebooku. Ďalej sa na tieto účely môže do vášho počítača uložiť cookie.

7.7. Facebook remarketing

Na našej stránke používame funkciu remarketingu „Custom Audiences“ od spoločnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“). Táto funkcia sa používa na zacielenie na návštevníkov webových stránok záujmovo orientovanou reklamou na sociálnej sieti Facebook. Na tento účel bola na webe implementovaná remarketingová značka Facebook. Vďaka tejto značke sa pri návšteve webovej stránky vytvorí priame spojenie so servermi Facebook. Tým sa serveru Facebook oznámi, ktoré stránky ste navštívili. Facebook priradí tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému účtu na Facebooku. Ak navštívite sociálnu sieť Facebook, zobrazia sa vám prispôsobené Facebookové reklamy založené na záujmoch. Spracovanie sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z oprávneného záujmu na vyššie uvedenom účele.

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Tu môžete deaktivovať funkciu remarketingu „Vlastné publikum“. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, vašich právach v tomto ohľade a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.8. Facebook Lead Ads

Facebook Lead Ads používame na prijímanie kontaktných informácií od používateľov, ktorí sa zaujímajú o naše produkty a služby na Facebooku. Naše reklamy na Facebooku sa tým rozširujú o ďalšie možnosti interakcie, najmä, aby si užívateľ vyžiadal ďalšie informácie o našich produktoch a službách prostredníctvom kontaktného formulára.Ak zainteresovaná strana predloží takýto formulár, údaje poskytnuté používateľom sa uložia ako potenciálny zákazník na Facebooku a prenesú sa k nám. Tieto údaje používame iba na účel uvedený v hlavnej reklame. Môže to byť napríklad meno pre osobnú adresu, e-mailová adresa na zasielanie požadovaných informácií o produkte alebo telefónne číslo, na ktorom nás môžete telefonicky kontaktovať. Ďalšie informácie možno získať priamo z Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Používanie doplnku Youtube

Na začlenenie videí na naše webové stránky používame okrem iného doplnky spoločnosti YouTube LLC (v zastúpení Google Inc.). Keď použijete našu webovú stránku, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube, pričom sa zobrazí doplnok. Tým sa serveru YouTube oznámi, ktoré stránky ste navštívili. Ak ste pri tom na YouTube prihlásený ako člen, YouTube priradí tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu. Pri použití doplnku, príp. napríklad po kliknutí na tlačidlo štart nejakého videa sa tieto informácie rovnako priradia k vášmu používateľskému kontu. Tomuto priradeniu môžete zabrániť tak, že sa pred použitím našich webových stránok odhlásite z vášho používateľského konta YouTube a ostatných používateľských kont firiem YouTube LLC a Google Inc. a vymažete príslušné cookies týchto firiem. Ďalšie údaje o spracovaní údajov a upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov zo strany YouTube (Google) nájdete na: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/.

7.10. Používanie doplnku Microsoft

Naša webová stránka používa Conversion Tracking od Microsoft Corporation. Microsoft Bing Ads uloží do vášho počítača cookie, pokiaľ ste sa našu webovú stránku dostali cez reklamu Microsoft Bing. Microsoft Bing a my môžeme týmto spôsobom zistiť, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na našu webovú stránku a dostal sa na vopred určenú cieľovú stránku (konverznú stránku). Dozvieme sa pritom len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a potom boli presmerovaní na konverznú stránku. Osobné informácie o identite používateľa sa neoznamujú. Ak sa nechcete zúčastniť tohto sledovacieho procesu, môžete odmietnuť uloženie cookies, ktoré sú na to potrebné – a to nastavením prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické ukladanie cookies. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a cookies, ktoré používa Microsoft Bing, nájdete na webovej stránke Microsoftu: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement/

7.11. Technológia Outbrain

Na našom webe používame technológiu poskytovateľa Outbrain UK Ltd., s ktorou sú naši užívatelia informovaní o ďalšom, možno aj zaujímavom obsahu na našom webe a na webových stránkach tretích strán. Ďalšie odporúčania na čítanie integrované programom Outbrain, napríklad pod článkom, sa určujú na základe obsahu, ktorý si predtým prečítal používateľ. Outbrain používa súbory cookie na zobrazenie tohto obsahu prispôsobeného na základe záujmu. Kvôli anonymizácii adresy IP sa posledný oktet adresy IP odstráni, aby sa zabezpečila úplná anonymizácia.
Proti sledovaniu zo strany Outbrain môžete vzniesť námietku, aby ste kedykoľvek mohli zobraziť odporúčania založené  na záujmoch na stránke https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home .

7.12. Adform

Na tomto webe sa používa technológia Adform A/S. Tento systém používa súbory cookie na sledovanie a kontrolu digitálnych reklamných kampaní. Zákonnosť zodpovedajúceho spracovania údajov je založená na „oprávnenom záujme“ priznanom zákonodarcom (čl. 6 EÚ GDPR, odsek 1 písm. f)). To je zaručené až do odvolania.
Nastavením súborov cookie Adform neukladá žiadne osobné údaje, ako je meno, e-mailová adresa alebo iné osobné informácie. Všetky informácie sú čisto anonymné a obsahujú technické informácie, ako sú frekvencia reklám a dátum zobrazenia reklamných materiálov, použitý prehliadač alebo nainštalovaný operačný systém. Nie je možné o vás vyvodiť nijaké závery. Pretože sa adresy IP v Nemecku vyhodnocujú ako osobné údaje, Adform nikdy neukladá v Nemecku úplné adresy IP, ale kvôli dodržaniu ochrany osobných údajov skráti posledný oktet.
Proti sledovaniu môžete namietať pomocou cookies. Použite tento odkaz: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Týmto sa do vášho prístroja uloží takzvaný opt-out cookie, ktorý signalizuje technickým systémom, že v budúcnosti sa už nebudú dať merať žiadne ďalšie údaje a že sa nebudú môcť ukladať žiadne cookies.

7.13. REHAU Account/cidaas

Ak používate našu službu „Účet REHAU“ (napríklad prostredníctvom https://accounts.rehau.com alebo v rámci mobilných aplikácií), budú požadované a uložené  minimálne osobné údaje potrebné na poskytnutie služby. Názov základného servisného produktu „cidaas“ je sprístupnený prostredníctvom nášho procesora Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.
Ďalšie informácie nájdete na: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.14. Cloudflare

Ak používate našu službu „Účet REHAU“ (napríklad prostredníctvom https://accounts.rehau.com alebo v rámci mobilných aplikácií), osobné údaje, vrátane anonymizovanej adresy IP a súborov cookie, zhromaždené poskytovateľom služieb Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA a uložené až sedem dní. Tieto informácie sú potrebné na zvýšenie bezpečnosti služby a zhromažďujú sa iba na tento účel.
Ďalšie informácie nájdete na: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies ako aj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

7.15. Používanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladá väčšinou nejaká webová stránka. Cookies plnia pritom rozličné účely. Nepredstavujú však riziko, keďže im chýba akákoľvek aktívna schopnosť. Teda nemôžu vykonávať žiadne škodlivé činnosti. Obsahujú takmer výlučne informácie, ktoré sú potrebné pre pohodlné používanie internetu.

Klasické príklady úloh súborov cookies: prihlasovacie údaje, uloženie obsahu košíka, analýza používateľa, polia formulárov.
Informácie, ktoré môžu cookies ukladať: životnosť, názov servera, unikátne ID, údaje obsahu.

Používanie súborov cookies

 • Funkčné súbory cookie, príp. relačné súbory cookie, sú čisto technické súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre bezchybné fungovanie našej webovej stránky.
 • Pomocou štatistických súborov cookie, príp. sledovacími súbormi cookie sa – samozrejme plne  anonymizovanou formou –  vyhodnocuje správanie používateľov pri návšteve našej webovej stránky. Spoločnosť REHAU, ako aj zodpovedné osoby tým získavajú cenné informácie o tom, ako sa používa webová stránka, čo spoločnosti REHAU a príp. zodpovedným osobám umožní ju lepšie prispôsobiť záujmom návštevníkov.
 • Marketing
  Okrem našich vlastných súborov cookie využívame súbory cookie tretích strán na zobrazovanie personalizovanej reklamy na našich a iných webových stránkach. Tento proces sa nazýva retargeting. Je založený na vašich aktivitách na našej stránke.
 • Iné
  Okrem toho využívajú pluginy používané na našej webovej stránke vlastné súbory cookie. O typoch a účeloch súborov cookie sa môžete informovať na uvedených stránkach tretích poskytovateľov.

Zoznam poskytovateľov súborov cookie
Zoznam súborov cookie

Consentmanager:

Na našu webovú stránku sme integrovali nástroj na správu súhlasu „ consentmanager“ (www.consentmanager.net) od spoločnosti Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, info@consentmanager.net), aby sme získali súhlas na spracovanie údajov alebo ich použitie na dopytovanie súborov cookie alebo porovnateľné funkcie. Pomocou funkcie consentmanager máte možnosť udeliť alebo odmietnuť súhlas s určitými funkciami našej webovej stránky, napríklad na účely integrácie externých prvkov, integrácie streamovaného obsahu, štatistickej analýzy, merania rozsahu a personalizovanej reklamy. Pomocou consentmanager môžete udeliť alebo odmietnuť súhlas so všetkými funkciami alebo môžete udeliť súhlas na jednotlivé účely alebo jednotlivé funkcie. Nastavenia, ktoré ste vykonali, môžete tiež zmeniť neskôr. Účelom integrácie consentmanager je umožniť používateľom našej webovej stránky rozhodovať o vyššie uvedených veciach a v rámci ďalšieho používania našej webovej stránky ponúknuť možnosť zmeny už vykonaných nastavení. V priebehu používania consentmanager sa spracúvajú osobné údaje a informácie o použitých koncových zariadeniach, ako je napríklad IP adresa.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. c) v spojení s Čl. 6 ods. 3 veta prvá písm. a) v spojení s čl. 7 ods. 1 GDPR a alternatívne písm. f). Spracovaním údajov nám consentmanager pomáha (podľa GDPR zodpovedná osoba) pri plnení našich zákonných povinností (napr. povinnosť poskytnúť dôkazy). Naše oprávnené záujmy pri spracovaní spočívajú v ukladaní používateľských nastavení a preferencií, pokiaľ ide o používanie súborov cookie a ďalších funkcií. Consentmanager ukladá vaše údaje, pokiaľ sú aktívne vaše používateľské nastavenia. Dva roky po vykonaní používateľských nastavení bude používateľ znova požiadaný o súhlas. Vykonané nastavenia používateľa sa potom na toto obdobie znova uložia.
Môžete vzniesť námietku voči spracovaniu. Máte právo vzniesť námietku z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. Ak chcete podať námietku, kontaktujte nás e-mailom na info@consentmanager.net.

 

8. Bezpečnosť údajov

Máme k dispozícii technické a organizačné postupy, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov a chránili vaše osobné údaje proti neoprávnenému a nezákonnému spracovávaniu a/alebo strate, zmene, oznámení alebo prístupu.

 

9. Vaše práva

Dodržiavanie predpisov na ochranu osobných údajov je kontrolované nasledujúcimi orgánmi, na ktoré sa môže každý obrátiť:

Dozorný úradník pre ochranu údajov spoločnosti:

Pán Dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau
Telefón: +49 9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Vedúci dozorný orgán v zmysle článku 56 GDPR:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
82007 Bratislava 27

Máte tiež možnosť skontrolovať sami súlad REHAU s predpismi na ochranu osobných údajov. Prináležia vám nasledujúce práva:

 • Právo na požadovanie informácií
 • Právo na informácie o údajoch, ktoré ste spracovali
 • Právo podania námietky
  Pri všetkých operáciách spracovania založených na článku 6 písm. f) GDPR (pozri vyššie) môžete vzniesť námietku proti spracovaniu z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. 
 • Právo namietať proti priamemu marketingu
  Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu. To platí aj pre profilovanie spojené s takýmto priamym marketingom.
 • Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak máte otázky k týmto právam týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu, ktorá vám je k dispozícii v prípade žiadosti o informácie, podnetov alebo sťažností. Na požiadanie vám spoločnosť REHAU podľa možnosti obratom písomne oznámi podľa platného práva, či a ktoré osobné údaje o vás sú u nás uložené. Ak by napriek našim snahám o správnosť a aktuálnosť údajov boli uložené nesprávne údaje, budú na základe vašej žiadosti opravené.