Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV2020-03-22T22:17:24+01:00

1. Obsah

INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

1. Obsah

2. Pojmy

3. Názov a adresa zodpovedného pracoviska

4. Všeobecné účely spracovania a právne základy

5. Jednotlivé účely spracovania a právne základy

5.1. Spracovanie údajov pre prípravu, uzatváranie a realizáciu zmlúv

5.2. Používanie portálu pre zákazníkov

5.3. Postup pri uchádzaní (čl. 6 I b DSGVO)

5.4. Účasť na podujatiach a návšteva na mieste (čl. 6 I f DSGVO)

5.5. Využívanie servisných výkonov (poradenstvo)

5.6. Prístup do areálu závodu pre dodávku tovarov alebo splnenie služobného alebo pracovného výkonu

5.7. Podniková komunikácia a prezentácia osôb (čl. 6 I f DSGVO)

5.8. Compliance, presadenie práva a zabránenie trestným činom (čl. 6 I f DSGVO)

5.9. Komunikácia pre reklamné účely a prieskum trhu (čl. 6 I f DSGVO)

5.10. Splnenie právnych povinností (čl. 6 I cf DSGVO)

5.11. Ďalšie účely spracovania

5.12. Postúpenie údajov tretím osobám

6. Trvanie uloženia

7. Plánovaná údajová komunikácia v tretích štátoch

8. Použitie údajov online / návšteva našich webových stránok

8.1. SnapEngage Live-Chat-Tool

8.2. Služba na  webovú analýzu Google Analytics

8.3. Google Tag Manager

8.4. Google Ads Remarketing

8.5. Facebook-Plugin

8.6. Facebook Remarketing

8.7. YouTube-Plugin

8.8. Microsoft-Plugin

8.9. Používanie služby webovej analýzy wiredminds

8.10. Cookies (súbory cookie)

9. Bezpečnosť údajov

10. Vaše práva

Spoločnosť REHAU sa teší z Vášho záujmu o náš podnik a naše produkty. Chceli by sme, aby ste sa pri kontakte so spoločnosťou REHAU cítili dobre. Preto je pre nás bezpečnosť Vašich osobných údajov, ktoré vzídu z nadviazania kontaktu so spoločnosťou REHAU, ako meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mail, dôležitou požiadavkou.

Táto informácia o ochrane údajov sa obracia na všetky osoby, s ktorými  spoločnosť REHAU interaguje, vrátane zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a záujemcov, návštevníkov našich webových stránok, užívateľov našich aplikačných softvérov/aplikácií, iných užívateľov našich produktov alebo služieb a návštevníkov našich pracovísk (spolu označení ako „Vy“ alebo „Vám“). Obsahuje informácie podľa čl. 13 a 14 DSGVO/Základnej vyhlášky o ochrane údajov.

2. Pojmy

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v rámci zákonných ustanovení.

Pojem „Osobné údaje“ označuje pritom všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. „Spracovanie“ zahŕňa každý postup vykonaný pomocou automatizovaných metód alebo bez nich alebo každý taký rad postupov v súvislosti s osobnými údajmi ako zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporiadanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmenu, výber, dopytovanie, používanie, zverejnenie doručením, rozširovanie alebo inú formu poskytovania, porovnávanie alebo zlúčenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

Ďalšie právne pojmy o ochrane údajov sa používajú v zmysle definície v čl. 4 DSGVO. 

3. Názov a adresa zodpovedného pracoviska

REHAU s.r.o.

Kopčianska 82/A

85000 Bratislava

Hlavné zastúpenie v zmysle čl. 4 bod 16 a DSGVO, čl. 56 DSGVO, v ktorom sa kompetentne prijímajú rozhodnutia ohľadom účelov a prostriedkov spracovania:

REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau

4. Všeobecné účely spracovania a právne základy

REHAU zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje predovšetkým v nasledovných prípadoch:

 • Ak nás budete kontaktovať priamou cestou, napr. cez naše webové stránky, prostredníctvom oddelenia pre styk so zákazníkmi spoločnosti REHAU alebo ak nás navštívite na našich pracoviskách, zúčastníte sa na našich podujatiach, prieskumoch spokojnosti zákazníkov a budete sa zaujímať napr. o naše produkty alebo služby alebo budete mať inú požiadavku
 • Ak Vy alebo Váš zamestnávateľ kúpi priamo u nás produkty alebo služby
 • Ak budete Vy alebo Váš zamestnávateľ požadovať informácie o našich produktoch a službách (napr. doručenie brožúr alebo cenníkov)
 • Ak kúpite alebo použijete produkty REHAU
 • Ak nám ponúknete alebo predáte Vy alebo Váš zamestnávateľ produkty alebo služby

Pomôžte nám, prosím udržiavať Vaše údaje aktuálne tým, že nás budete informovať o zmenách pri Vašich osobných údajoch, predovšetkým Vašich kontaktných údajoch.

Pokiaľ spoločnosť REHAU spracuje osobné údaje, dotkne sa to predovšetkým Vášho mena, ako aj služobných kontaktných údajov ako podnik, funkcia, telefónne číslo alebo e-mailová adresa ako aj zmluvných údajov a údajov o transakciách. Pre osobitné účely, ktoré sa nižšie opisujú podrobne, sa môžu zhromažďovať ďalšie kategórie údajov.

Okrem zaznamenávania Vašich údajov pomocou našich kontaktných formulárov na našej webovej stránke zhromažďujeme, pokiaľ je to potrebné pre tento účel, údaje aj priamo u Vás, napr. cez všeobecne dostupné zdroje (napr. obchodný register, úrady, internet).

5. Jednotlivé účely spracovania a právne základy

V ďalšom texte Vám sprostredkujeme, ktoré osobné údaje spracováva spoločnosť REHAU k akým účelom. Pri neopakujúcich sa okolnostiach Vás REHAU spravidla v konkrétnej spracovateľskej situácii upozorní na túto informáciu osobitne ešte raz a podá, pokiaľ je to nevyhnutné, doplňujúce informácie.

5.1. Spracovanie údajov pre prípravu, uzatváranie a realizáciu zmlúv

Ako vyrábajúci podnik spracováva REHAU osobné údaje v rámci procesov akvizície (k tomu aj v bode 5.7.) a predaja, ako aj vybavovania zmlúv. K tomu sa spracovávajú predovšetkým údaje pre začatie rokovania o zmluve, spracovanie ponuky, starostlivosť o zákazníkov, zaobstaranie, výrobu a expedíciu tovarov, manažment zmlúv a spracovanie reklamácií.

V rámci týchto činností sa spracovávajú predovšetkým kategórie údajov uvedené nasledovne:

 • kontaktné údaje / osobné kmeňové údaje (meno, rodné meno, adresa, e-mailová adresa, atď.)
 • logistické údaje ako adresa dodania
 • údaje o zmluve, platobné údaje

Pritom môže byť potrebné, aby sme údaje pre vypracovanie ponuky a realizáciu zmluvy postúpili tretím osobám, ktoré sú začlenené do dodávateľského reťazca alebo iným spôsobom pre realizáciu zmluvy.

Pre účely kontrol bonity našich obchodných partnerov spracovávame údaje, ktoré dostávame za zákonných predpokladov z agentúr poskytujúcich informácie o hospodárskych pomeroch iných (napríklad zo spoločnosti Schufa).

Pokiaľ sa zhromažďovanie údajov uskutočňuje priamo pre spracovanie určitého dopytu príp. realizáciu zmluvy, oznámi Vám REHAU vždy, ktoré údaje sú nevyhnutne potrebné.

Pokiaľ nie ste zmluvným partnerom Vy sami, ale Váš zamestnávateľ alebo iná tretia osoba, ktorá je s Vami alebo Vašim zamestnávateľom zmluvne spojená, uskutoční sa spracovanie údajov na základe čl. 6 I f DSGVO. Údaje sa spracovávajú, pokiaľ sú potrebné pre realizáciu zmluvy alebo pre splnenie ďalších právnych záväzkov, napr. právnych záväzkov a povinností pre ručenie za výrobok (napr. povinností upozornenia, objasnenia a výstrahy).

Pokiaľ sa spracovanie uskutočňuje na základe čl. 6 I f DSGVO, môžete proti nemu kedykoľvek vysloviť námietku z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie.

5.2. Používanie portálu pre zákazníkov

Pre zjednodušenú realizáciu zákaziek ponúka REHAU svojim zákazníkom používanie portálu pre zákazníkov pre prístup k určitým konfigurátorom produktov a iným servisným výkonom. Pri registrácii budete informovaný o tom, ktoré údaje sú potrebné pre používanie portálu pre zákazníkov. Účel a právny základ sú opísané v bode 5.1. Ďalšie dobrovoľné údaje sa využívajú pre nadviazanie kontaktu (k tomu v bode 5.8).

Pri používaní portálu pre zákazníkov sa jednotlivé transakcie ukladajú v pamäti a archivujú v zmysle zákonných predpisov pre uschovávanie na základe čl. 6 I c DSGVO. 

Používanie portálu pre zákazníkov a ukladanie Vašich osobných údajov v portáli pre zákazníkov môžete kedykoľvek ukončiť, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy. K tomu kontaktujte, prosím kanceláriu predaja kompetentnú pre Vás (link: „kontaktujte nás“ v portáli pre zákazníkov). Ukladanie uskutočnených transakcií tým zostáva nedotknuté.

5.3. Postup pri uchádzaní (čl. 6 I b DSGVO)

Pre postup pri uchádzaní jestvujú doplňujúce pokyny pre ochranu údajov, ktoré sa v rámci uchádzania oznamujú osobitne. Pre všetky uchádzania platia okrem toho nasledovné pokyny: [prispôsobiť lokálne]

5.4. Účasť na podujatiach a návšteva na mieste (čl. 6 I f DSGVO)

Veľmi sa tešíme, že sme Vás mohli spoznať v rámci návštevy na mieste alebo pri jednom z našich podujatí. Vaše osobné údaje spracujeme pritom preto, aby sme mohli organizovať a realizovať podujatia a poskytovať Vám informačný materiál. Pri podujatiach postúpime Vaše údaje prípadne referentom alebo účastníkom. To je dôležité, aby sa zaručil hladký priebeh podujatia. Údaje, ktoré sme pri tom získali, používame pre to, aby sme bilancovali a vyhodnotili naše podujatia.

Pre získanie spätnej väzby používa REHAU aj funkcie zo survey monkey. Pokiaľ sa zúčastníte na príslušnom prieskume, platia pre neho informácie o ochrane údajov zo survey monkey (https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/).

Pre dokumentáciu podujatí ako aj pre prácu s tlačou a verejnosťou môžu byť vypracované obrazové záznamy a videozáznamy podujatí. Pritom sa spracovávajú aj osobné (obrazové) údaje. Proti tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek vysloviť námietku z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácieV tomto prípade Vás prosíme o oznámenie týchto dôvodov fotografom alebo usporiadateľom vopred, títo zohľadnia Vašu námietku a prijmú potrebné opatrenia.

5.5. Využívanie servisných výkonov (poradenstvo)

Doplnkovo k našim produktom a systémovým riešeniam ponúka REHAU rozsiahle servisné výkony. K nim patria aj poradenské a servisné výkony, ktoré Vám ponúkame okrem iného telefonicky, emailom, pomocou kontaktného formulára a podľa okolností aj na mieste. Týmto servisom by sme Vás chceli podporiť pri výbere, použití a aplikácii systémov REHAU.

V rámci tohto servisného výkonu môžu byť údaje potrebné pre tento účel, ktoré nám oznámite v súvislosti so servisným dopytom, ako napr. kontaktné údaje / osobné kmeňové údaje (meno, rodné meno, adresa, e-mailová adresa, atď.) uložené spolu s dotknutými produktmi a problematikou. Tým by sme chceli zabezpečiť, aby sme Vám mohli pri prípadných neskorších spätných otázkach poskytnúť na základe doterajšej histórie servisných činností ďalšie cielené poradenstvo. Podkladom pre toto ukladanie do pamäti je oprávnený záujem o poradenskú činnosť, ktorá bude aj v priebehu času neprotirečivá a efektívna. Vaše údaje sa uložia výlučne v priamej súvislosti so servisným prípadom. Pokiaľ sú servisné údaje relevantné pre odvrátenie prípadov ručenia – predovšetkým prípadov ručenia za výrobky, spracuje ich REHAU aj pre tento účel. Údaje sa vymažú, ak už nebudú potrebné pre tento účel, najneskôr po uplynutí premlčacích dôb jestvujúcich pre toto ručenie.

Pokiaľ sa údaje spracovávajú na podklade čl. 6 I f DSGVO, máte právo vysloviť námietku proti ukladaniu z dôvodov, ktoré sú na Vašej strane.

5.6. Prístup do areálu závodu pre dodávku tovarov alebo splnenie služobného alebo pracovného výkonu

V tomto prípade zaznamenáme okrem Vašich údajov, ktoré sú bezprostredne potrebné pre realizáciu zmluvného vzťahu, ako meno, rodné meno, podnik, fakturačné údaje, charakteristické údaje vozidla, na základe čl. 6 I f DSGVO aj dĺžku trvania Vášho pobytu v spoločnosti REHAU. Cieľom je mať v prípade núdze a nevyhnutnej evakuácie vedomosť o osobách, ktoré sa zdržiavajú v budove príp. v areáli. Pokiaľ sa zdržiavate obchodne, môže byť dĺžka trvania pobytu použitá aj pre kontrolu a optimalizáciu interných procesov ako aj pre kontrolu presvedčivosti prevádzkových údajov (napr. faktúr).

Pri dodávke tovarov sa pre sledovanie logistických procesov nasadzujú na rôznych pracoviskách aj kamery.

Na základe zákonných požiadaviek príp. čl. 6 I f DSGVO sa pre doklad splnenia povinností zachovávania bezpečnosti dokumentujú aj bezpečnostné pokyny, ktoré návštevník dostane.

Samozrejme, že na základe čl. 6 I f DSGVO môžete kedykoľvek vysloviť námietku voči využívaniam z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie.

Na našich pracoviskách sa videomonitorovanie uskutočňuje iba otvorene. Na to Vás upozornia príslušné informačné tabule. Toto videomonitorovanie slúži pre bezpečnosť našej výroby a našich zariadení na spracovanie údajov. Tak sa zabezpečí vyššia ochrana osobných údajov.

5.7. Podniková komunikácia a prezentácia osôb (čl. 6 I f DSGVO)

V rámci účasti na podujatiach, návštevy nášho vystúpenia na veľtrhu a iných udalostí sa k dokumentácii podujatí, pre prácu s tlačou a verejnosťou a pre podnikovú komunikáciu vyhotovujú z týchto udalostí obrazové záznamy a videozáznamy. Pritom sa spracovávajú aj osobné (obrazové) údaje.

Zverejnenie obrazového materiálu sa uskutočňuje tak elektronicky v sociálnych médiách ako aj na Facebooku a v tlačových médiách. Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 I f DSGVO pre podnikovú komunikáciu ako aj, pokiaľ je to aplikovateľné, § 23 Umeleckého a autorského zákona.

Pokiaľ je to fakticky možné a právne splniteľné, poukazuje sa pri jednotlivom podujatí zakaždým ešte raz na obrazové snímky. Ak sa spracovanie obrázkov uskutočňuje na základe čl. 6 I f DSGVO, môžete proti tomuto využívaniu kedykoľvek vysloviť námietku z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie. Toto právo môžete uplatniť tým, že tieto dôvody oznámite fotografom vopred, pri svojej práci ich adekvátne zohľadnia. Podrobnosti k tomu vo vzťahu k príslušnému podujatiu Vám radi oznámime.

5.8. Compliance, presadenie práva a zabránenie trestným činom (čl. 6 I f DSGVO)

Pokiaľ sa to právne vyžaduje, používa spoločnosť REHAU osobné údaje pre uplatnenie právnych nárokov a pre obhajobu pri právnych sporoch. V rámci normatívov Compliance podniku môžu byť údaje využívané aj pre zabránenie, objasnenie príp. prevenciu pri trestných činoch. K tomu sa okrem kategórií údajov uvedených doposiaľ, pokiaľ je to nevyhnutné pre tento účel, využívajú aj údaje o bonite, údaje o návštevách, údaje o účtoch ako aj korešpondenčné, nákupné a odbytové údaje. REHAU využíva aj interný systém vysielania upozornení pre menovité a anonymné upozornenia na porušenia Compliance. Tieto údaje sa v rámci aktuálne aplikovateľného zákonodarstva príp. bezprostredne po uzavretí príslušného prípadu vymažú alebo úplne anonymizujú.

Bezpečnosti slúžia spravidla aj systémy pre bezpečnosť budov a zariadení ako aj pre zaistenie našich zariadení na spracovanie údajov ako napr. kontroly vstupov alebo videomonitorovanie. Uvedené kontroly sa na našich pracoviskách vykonávajú iba otvorene. Podrobne sa o nich môžete informovať ešte raz na mieste.

Vaše osobné údaje spracovávame ďalej v súvislosti s kontrolami obchodných partnerov obvyklými v rámci požiadaviek Compliance. Pokiaľ sme nevyžiadali Vaše osobné údaje priamo u Vás, zhromaždili sme ich v rámci „Due Diligence“ z verejne prístupných zdrojov a databáz. Údaje zhromaždené z týchto zdrojov sa spracovávajú a vymažú výlučne k tomuto účelu, len čo už nie sú potrebné pre tento účel. Spracovanie sa opiera o čl. 6 I c DSGVO, pokiaľ „Due Diligence“ spočíva na zákonných požiadavkách príp. na čl. 6 I f DSGVO, oprávnenom záujme podniku na hodnotení jeho obchodných partnerov pre zníženie rizík. Ak spracovanie spočíva na čl. 6 I f DSGVO, môžete voči nemu vysloviť námietku z dôvodov, ktorú sú na Vašej strane.

5.9. Komunikácia pre reklamné účely a prieskum trhu (čl. 6 I f DSGVO)

Pokiaľ je to na základe čl. 6 I f DSGVO zákonne prípustné alebo ak nám dáte Váš súhlas (čl. 6 I a DSGVO), spracujeme Vaše údaje predovšetkým pre komunikáciu pre reklamné účely, prieskumy spokojnosti zákazníkov, reklamné akcie a pre vykonávanie výherných hier. Tak môžeme naše ponuky produktov a služieb ďalej zlepšovať a postupovať cieľavedomejšie.

V rámci týchto činností môžu byť spracované údaje potrebné pre tento účel, ako napr. kontaktné údaje / osobné kmeňové údaje (meno, rodné meno, adresa, e-mailová adresa, atď.).

Spracovávajú sa aj ďalšie údaje, len pokiaľ existuje príslušný súhlas, ktorý nám dáte pre tento účel k dispozícii, ako napr. záujmy, osobné preferencie, služobná situácia.

Pri jestvujúcom vzťahu so zákazníkom alebo pokiaľ s tým budete súhlasiť, dostanete uvedené informácie spravidla použitím elektronickej pošty. V ostatných záležitostiach sa pri obchodných partneroch, ktorí nie sú spotrebiteľmi, uskutoční informácia telefonicky alebo analógovo.

Pre uvedené účely môže byť potrebné, aby ste Vaše osobné údaje postúpili podnikom skupiny REHAU, aby bolo možné lepšie sa zaoberať Vašimi želaniami alebo neustále zlepšovať naše produkty a výkony.

V každom prípade môžete proti použitiu Vašich údajov pre účely priamej reklamy vysloviť podľa  čl. 21 ods. 2 DSGVO kedykoľvek námietku príp. podľa čl. 7 ods. 3 DSGVO kedykoľvek odvolať príslušný súhlas s účinnosťou pre budúcnosť.

Pre zdokonaľovanie našich produktov, služieb a obchodných procesov ako aj prieskum trhu analyzujeme údaje, ktoré nám boli predložené k obchodným postupom, zmluvám a dopytom. Závery o individuálnych fyzických osobách nie sú pritom v žiadnom prípade možné.

Samozrejme že rešpektujeme to, keď nám Vaše osobné údaje nechcete prenechať pre podporu nášho vzťahu so zákazníkom – predovšetkým pre priame uplatnenie na trhu alebo prieskum trhu.

5.10. Splnenie právnych povinností (čl. 6 I cf DSGVO)

Spoločnosť REHAU podlieha veľkému počtu zákonných povinností pre spracovanie a uschovávanie osobných údajov. Tieto sa týkajú napr. obchodne- a daňovo-právnych predpisov pre uschovávanie podľa obchodného zákonníka a daňového poriadku.

Pre splnenie týchto povinností spracovávame Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu a v rámci zákonných ohlasovacích povinností ich prípadne postupujeme ďalej zodpovedným úradom.

5.11. Ďalšie účely spracovania

Spracovanie údajov sa ďalej uskutočňuje v rámci manažmentu kvality, pre zisťovanie a zlepšovanie spokojnosti zákazníkov, pre zdokonaľovanie produktov a služieb, pre realizáciu výskumu a vývoja ako aj pre zlepšovanie IT-bezpečnosti a IT-prevádzky. K poslednému bodu patrí aj spracovanie pre rozpoznávanie a odvrátenie neoprávneného prístupu k osobným údajom.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 I f DSGVO. Pokiaľ neexistuje žiadny súhlas, nevyvodia sa pritom zásadne žiadne závery o individuálnych fyzických osobách.

V jednotlivom prípade môže byť proti tomuto spracovaniu kedykoľvek vyslovená námietka z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie.

5.12. Postúpenie údajov tretím osobám

Pre účely uvedené vyššie môžu byť údaje postúpené tretím osobám, ktoré podporujú zodpovedné pracovisko pri sledovaní uvedených účelov. Postúpenie sa pritom uskutoční buď v rámci spracovania zákazky v zmysle čl. 28 DSGVO, spoločnej zodpovednosti podľa čl. 26 DSGVO alebo doručovania údajov v rámci poverenia odborných služieb.

O doručovaní údajov príjemcovi v tretích krajinách (pozri v bode 7.).

6. Trvanie uloženia

Vaše osobné údaje uložíme iba na takú dlhú dobu, aká je nevyhnutná pre účely, pre ktoré boli zhromaždené, príp. dokiaľ je uloženie v pamäti nariadené zákonne alebo v rámci úradných normatívov. Vaše údaje vymažeme, príp. zablokujeme, len čo už nebudú potrebné.

Okrem toho Vaše údaje vymažeme príp. zablokujeme neodkladne pri odvolaní Vášho súhlasu ako aj pri oprávnenej námietke proti spracovaniu.

7. Plánovaná údajová komunikácia v tretích štátoch

Pre účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov môžeme Vaše osobné údaje postúpiť iným spoločnostiam skupiny REHAU. Iné spoločnosti môžu Vaše osobné údaje použiť vo vlastnom záujme pre rovnaké účely, ako to robíme my. Tieto Vaše údaje môžu spracovať pre uvedené účely predovšetkým vo vlastnom záujme. V rámci skupiny REHAU dostanú pracovníci prístup iba k Vašim osobným údajom, pokiaľ je to nevyhnutné pre splnenie ich činnosti.

Prenos údajov na pobočky mimo európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti (čl. 45 ods. 3 DSGVO) alebo na základe štandardných klauzúl o ochrane údajov (čl. 46 II c DSGVO), ktoré obsahujú primerané záruky pre dotknutú osobu.

Text štandardných klauzúl o ochrane údajov je zverejnený na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Ďalej môžeme Vaše osobné údaje postúpiť tretím osobám mimo spoločností REHAU, aby sme využili technické alebo organizačné služby, ktoré potrebujeme pre splnenie uvedených účelov alebo našich ostatných obchodných činností. Naši poskytovatelia služieb sú zmluvne povinní spracovávať osobné údaje výlučne z nášho poverenia a podľa našich inštrukcií. Našich poskytovateľov služieb zaväzujeme aj k dodržiavaniu technických a organizačných opatrení, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov. Ak sa poskytovatelia služieb nachádzajú v krajinách, v ktorých aplikovateľné zákony nepredvídajú žiadnu ochranu osobných údajov porovnateľnú s európskym právom, zmluvne zabezpečíme, že dotknutí poskytovatelia služieb budú dodržiavať zákonne predpísanú úroveň ochrany údajov (štandardné klauzuly o ochrane údajov príp. EU-US Privacy Shield Framework). Bližšie informácie k tomu môžete získať od nášho poverenca pre ochranu údajov.

8. Použitie údajov online / návšteva našich webových stránok

Nižšie sa dozviete, ktoré informácie eventuálne zhromažďujeme pri návšteve našich webových stránok a ako s týmito informáciami zaobchádzame. Webové stránky spoločnosti REHAU AG + Co môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje.

Pokiaľ navštívite našu webovú stránku, ukladáme údaje o Vašom webovom prehliadači a operačnom systéme, dátum a čas Vašej návštevy a IP-adresu. Avšak tieto údaje Vám nemôžu byť priradené a nie sú osobné. Bez Vášho vedomia nezbierame žiadne osobné údaje. Jedine Vy rozhodujete o tom, či nám napríklad v rámci registrácie, objednávky alebo dopytu takéto údaje chcete alebo nechcete oznámiť. Tieto údaje využívame na zabezpečenie bezproblémového zostavenia spojenia a na zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky.

Okrem toho používame na našej webovej stránke predovšetkým nasledujúce technológie:

8.1. SnapEngage Live-Chat-Tool

Táto webová stránka používa SnapEngage, Live-Chat službu spoločnosti SnapEngage, LLC. SnapEngage používa súbory cookie, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Tieto vygenerované informácie budú prenesené výlučne na server spoločnosti SnapEngage v EÚ a tam uložené, aby sa vyhodnotilo Vaše využívanie chatov a aby sme ho mali k dispozícii ako reporty. SnapEngage poskytne tieto informácie v prípade potreby tretím stranám, pokiaľ to je zákonom predpísané alebo ak majú tretie strany tieto údaje spracovať z poverenia SnapEngage. SnapEngage v žiadnom prípade nespojí Vašu skrátenú IP-adresu s inými údajmi spoločnosti SnapEngage. Podrobnejšie informácie nájdete v Pokynoch o ochrane osobných údajov spoločnosti SnapEngage, ktoré môžete nájsť pod týmto odkazoom: http://snapengage.com/privacy-policy/

SnapEngage nám tieto údaje na požiadanie postúpi. Toto sa udeje výlučne pre interné účely, pokiaľ je to možné eventuálne aj pre nadviazanie kontaktu s Vami.

8.2. Služba na  webovú analýzu Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na webovú analýzu spoločnosti  Google Inc. Google Analytics používa súbory cookie, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania IP-anonymizácie na tejto stránke však Google Vašu IP-adresu v rámci členských krajín Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP-adresa na server spoločnosti Google v USA prenesie a tam skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie, aby bolo vyhodnotené Vaše používanie webovej stránky, aby boli zostavené reporty o aktivitách webovej stránky a aby boli prevádzkovateľovi webovej stránky poskytnuté ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP-adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho softvéru prehliadača, upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť zberu údajov vytvorených pomocou súborov cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si pod odkazom http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiahnete a nainštalujete dostupný Browser-Plugin.

Zberu údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz: deaktivovať Google Analytics

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html prípadne  na https://www.google.de/intl/de/policies/.

Upozorňujeme Vás na to, že na našej webovej stránke bola Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bol zabezpečený anonymný zber IP-adries (tzv. IP-Masking)

8.3. Google Tag Manager

Táto webová stránka používa Google Tag Manager. Tag Manager nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Tento nástroj slúži na spúšťanie ostatných Tagov, ktoré prípadne zhromažďujú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Ak bolo vykonané deaktivovanie na úrovni domény alebo na úrovni súboru cookie, ostáva táto zachovaná pre všetky Tracking-Tags, ktoré Google Tag Manager implementuje. Pokyny o ochrane osobných údajov spoločnosti Google týkajúce sa tohto nástroja (Tool) nájdete pod týmto odkazom: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

8.4. Google Ads Remarketing

Naša webová stránka používa funkcie Google Ads Remarketing, ktorými robíme reklamu tejto webovej stránke vo výsledkoch vyhľadávania Google, ako aj na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Pre tento účel Google uloží súbor cookie do vyhľadávača Vášho koncového zariadenia, ktorý automaticky prostredníctvom pseudonymového Cookie-ID a na základe Vami navštívených stránok umožní cielenú reklamu. Spracovanie prebieha na základe nášho oprávneného záujmu na optimálnom uplatnení našej webovej stránky na trhu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Spracovanie údajov nad rámec tohoto sa uskutoční len v tom prípade, ak ste spoločnosti Google poskytli súhlas, že bude Vaša história týkajúca sa internetu a App-vyhľadávača spoločnosti Google prepojená s Vaším Google-kontom a informácie z Vášho Google-konta budú použité na personalizáciu reklám, ktoré sledujete na webe. Pokiaľ ste v tomto prípade počas návštevy našej webovej stránky prihlásení v Google, používa Google Vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics na výstavbu a definovanie zoznamov cieľových skupín pre Cross-device-Remarketing. Za tým účelom sa Vaše osobné údaje z Google dočasne prepoja s údajmi Google Analytics, aby sa vytvorili cieľové skupiny. Využitie súborov cookie pre účely reklamy môžete natrvalo deaktivovať tým, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Plug-in pod nasledujúcim odkazom: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

8.5. Facebook-Plugin

Na našej webovej stránke používame Custom Audience Pixel od spoločnosti Facebook Inc. Takto sa môže sledovať správanie používateľov po tom, ako boli kliknutím na nejakú Facebook-reklamu presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa. Tento postup slúži na to, aby sa mohla vyhodnotiť účinnosť reklám Facebooku pre štatistické účely a účely prieskumu trhu a môže tak prispieť k optimalizácii budúcich opatrení reklamy. Získané údaje sú pre nás anonymné, teda nám neposkytujú spätné závery ohľadom identity používateľa. Údaje však Facebook ukladá a spracováva, takže je možné spojenie s príslušným profilom používateľa a Facebook môže údaje používať na vlastné reklamné účely podľa Smernice o používaní osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Tieto údaje umožňujú Facebooku, ako aj jeho partnerom zapnutie reklamných oznamov na Facebooku aj mimo neho. Na tieto účely sa v ďalšom môže do Vášho počítača uložiť súbor cookie.

8.6. Facebook Remarketing

Na našej webovej stránke používame remarketingovú funkciu „Custom Audiences“ spoločnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“). Táto funkcia slúži na to, aby cielene oslovila návštevníkov webovej stránky cielenou reklamou na sociálnej sieti Facebook. Za tým účelom bol na webovej stránke implementovaný Remarketing-Tag od Facebooku. Prostredníctvom tohto Tagu sa pri návšteve webovej stránky vytvorí priame spojenie so servermi Facebooku. Týmto sa serveru Facebooku poskytnú informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Facebook tieto informácie priradí Vášmu osobnému používateľskému Facebook-kontu. Keď navštívite sociálnu sieť Facebook, zobrazia sa Vám personalizované cielené Facebook-Ads (reklamy). Spracovanie prebieha na základe čl. 6 (1) písm. f GDPR z oprávneného záujmu na hore uvedenom účele.

Máte právo, z dôvodov vyplývajúcich z Vašej mimoriadnej situácie, kedykoľvek nesúhlasiť so spracovaním Vašich osobných údajov, zakladajúcim sa na čl. 6 (1) písm. f GDPR. Za týmto účelom môžete remarketingovú funkciu „Custom Audiences“ tu deaktivovať. Bližšie informácie o uplatňovaní a používaní údajov cez Facebook, o Vašich právach toho sa týkajúcich a o možnostiach na ochranu Vašej súkromnej sféry nájdete v Pokynoch o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook pod odkazom https://www.facebook.com/about/privacy/.

8.7. YouTube-Plugin

Pre zaradenie videí na naše webové stránky používame okrem iného Plugins spoločnosti YouTube LLC (zastúpenou spoločnosťou Google Inc.). Keď používate našu stránku, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a pritom sa zobrazí Plugin. Týmto sa serveru YouTube oznámi, ktoré z našich stránok ste navštívili. Pokiaľ ste popri tom prihlásení ako člen na YouTube, priradí YouTube túto informáciu k Vášmu osobnému používateľskému kontu. Pri použití Plugin sa napríklad pri kliknutí na tlačidlo štart nejakého videa táto informácie tiež priradí k Vášmu používateľskému kontu. Tomuto priradeniu môžete zabrániť tým, že sa pred používaním našich webových stránok odhlásite z Vášho používateľského konta YouTube, ako aj iných používateľských kont firiem YouTube LLC a Google Inc. a vymažete príslušné súbory cookie týchto firiem. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania dát a pokyny týkajúce sa ochrany údajov spoločnosťou YouTube (Google) nájdete pod odkazom: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8.8. Microsoft-Plugin

Naša webová stránka používa Conversion-Tracking spoločnosti Microsoft Corporation. Pri tom Microsoft Bing Ads uloží súbor cookie do Vášho počítača, ak ste sa na našu webovú stránku dostali cez reklamu Microsoft Bing. Microsoft Bing a my môžeme týmto spôsobom spoznať, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na našu webovú stránku a dosiahol vopred určenú cieľovú stránku (konverznú stránku). My sa pri tom dozvieme len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a potom boli presmerovaní na konverznú stránku. Neprenášajú sa žiadne osobné informácie týkajúce sa identity používateľa. Pokiaľ sa nechcete zúčastniť procesu Tracking, môžete tiež odmietnuť na toto potrebné uloženie súboru cookie – nastavením prehliadača, ktoré automatické ukladanie súborov cookie vo všeobecnosti deaktivuje. Ďalšie informácie o ochrane údajov a o uložených súboroch cookie u Microsoft Bing nájdete na webovej stránke spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

8.9. Používanie služby webovej analýzy wiredminds

Naša webová stránka využíva technológiu Tracking Pixel spoločnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) na analýzu správania sa používateľov. Pri tom sa eventuálne zaznamenávajú, spracúvajú a ukladajú údaje, z ktorých sa pod pseudonymom vytvárajú používateľské profily. Vždy, keď je to možné a opodstatnené, tieto používateľské profily sa úplne anonymizujú. Na to sa môžu využívať súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka a ktoré slúžia na opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Zaznamenávané údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, sa spoločnosti wiredminds buď odošlú alebo sú spoločnosťou wiredminds priamo zaznamenávané. Spoločnosť wiredminds smie informácie zanechané návštevami webových stránok používať na vytváranie anonymizovaných používateľských profilov. Takto získané údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky bez jeho výslovného súhlasu a nebudú sa spájať s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu. Pokiaľ sú zachytené IP-adresy, prevedie sa ich okamžitá anonymizácia vymazaním posledného bloku čísel.

Zachytávaniu údajov cez wiredminds môžete zabrániť tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Uloží sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu zachytávaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: deaktivovať wiredminds

Automaticky zbierané informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi

Ak navštívite naše webové stránky, budú príležitostne automaticky (teda nie cez registráciu) zbierané informácie, ktoré nie sú priradené určitej konkrétnej osobe (napr. používaný internetový prehliadač a operačný systém; názov domény webovej stránky, z ktorej ste prišli; počet návštev, priemerná doba zotrvania, navštívené stránky). Spoločnosť REHAU používa tieto informácie na to, aby zistila atraktívnosť našich webových stránok a aby vylepšovala ich obsah. Ak navštívite niektorú z našich webových stránok, je možné, že uložíme do Vášho počítača informácie vo forme súboru cookie, ktorý ich pri Vašej najbližšej návšteve automaticky rozpozná. Súbory cookie umožňujú napríklad prispôsobiť webovú stránku Vašim záujmom alebo uložiť Vaše heslo, aby ste ho nemuseli zakaždým nanovo zadávať. Pokiaľ vo všeobecnosti odmietnete používanie súborov cookie, máte možnosť nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby súbory cookie z pevného disku Vášho počítača vymazal, všetky súbory cookie blokoval alebo Vás upozornil pred tým, ako sa súbor cookie uloží.

8.10. Cookies (súbory cookie)

Pri súboroch cookie sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa väčšinou ukladajú z nejakej webovej stránky do počítača. Súbory cookie pri tom plnia rozmanité účely používania. Avšak nikdy nie sú riskantné, nakoľko im chýba akákoľvek „aktívna“ schopnosť. Nemôžu teda vykonávať žiadne chybné činnosti. Obsahujú takmer výlučne informácie, ktoré sú potrebné pre pohodlné používanie internetu.

Okrem toho sme si sami stanovili lehotu pre vymazanie súborov cookie. Bez Vášho opätovného súhlasu sa tieto uložia po dobu maximálne 12 mesiacov od prvého zaznamenania. Za tým účelom robíme opatrenia, aby bolo zaistené automatické vymazávanie.

Klasické príklady pre úlohy súborov cookie: prihlasovacie údaje, uloženie obsahu košíka, analýza používateľa, polia formulárov.

Informácie, ktoré môžu byť uložené v súboroch cookie: životnosť, názov servera, unikátne ID, údaje obsahu.

Použitie súborov cookie:

 • Session Cookies 
  Session Cookies sú čisto technické súbory cookie, ktoré sú potrebné pre bezchybné fungovanie našej webovej stránky.
 • Tracking Cookies 
  Prostredníctvom Tracking Cookies sa – samozrejme v úplne anonymizovanej forme – vyhodnocuje správanie používateľa pri návšteve našej webovej stránky. Spoločnosť REHAU, ako aj prípadne za to zodpovedné pracovisko, tým získava cenné informácie o tom, ako sa používa webová stránka, čo napokon umožní spoločnosti REHAU, ako aj prípadne za to zodpovednému pracovisku, webovú stránku lepšie prispôsobiť záujmu návštevníkov.
 • Komerčné Cookies 
  Dodatočne k našim vlastným súborom cookie používame Thirdparty-Cookies (súbory cookie tretích strán), aby sa na našich a iných webových stránkach zobrazovala personalizovaná reklama. Tento proces sa nazýva „Retargeting“. Je založený na Vašej aktivite na našej webovej stránke.
 • Cookies tretích poskytovateľov 
  Okrem toho Plugins, využité na našej webovej stránke, používajú vlastné súbory cookie. O druhoch a účele súborov cookie sa môžete informovať na uvedených stránkach tretích poskytovateľov.

9. Bezpečnosť údajov

Disponujeme technickými a organizačnými postupmi, aby sme zachovali bezpečnosť Vašich osobných údajov a chránili Vaše osobné údaje pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a/alebo pred neúmyselnou stratou, zmenou, oznámením alebo prístupom.

10. Vaše práva

Dodržiavanie predpisov na ochranu osobných údajov kontrolujú nasledujúce pracoviská, na ktoré sa môže ktokoľvek obrátiť:

Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov spoločnosti REHAU AG + Co (hlavné sídlo v zmysle čl. 4 č. 16 GDPR):
pán Dr. Alexander Walter
REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau
Telefón: 09283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Vedúci dozorný úrad v zmysle čl.56 GDPR:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bavorský krajinský úrad pre dohľad nad ochranou údajov)
Promenade 27
91522 Ansbach

Aj Vy sami máte možnosť skontrolovať dodržiavanie právnych nariadení na ochranu osobných údajov zo strany spoločnosti REHAU. K tomu Vám prináležia nasledujúce práva:

 • Právo na informácie
 • Právo na informácie o Vašich spracovávaných dátach
 • Právo na námietky 
  Pri všetkých procesoch spracovávania na základe čl. 6 I f GDPR (viď vyššie) môžete pri dôvodoch vyplývajúcich z Vašej mimoriadnej situácie, so spracovaním nesúhlasiť.
 • Právo na námietky voči priamej reklame 
  Máte právo kedykoľvek podať odpor proti spracovaniu Vašich údajov pre účely priamej reklamy. To platí aj pre Profiling, ktorý s takouto priamou reklamou súvisí.
 • Právo na vyrovnanie, vymazanie a obmedzenie
 • Právo na možnosť prenosu dát
 • Právo na sťažnosť na dozornom úrade

Pokiaľ máte otázky k týmto právam, ktoré sa týkajú spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov, ktorý je Vám k dispozícii v prípade žiadosti o informácie, podnetov alebo sťažností. Spoločnosť REHAU Vám na požiadanie, podľa možnosti obratom písomne a v súlade s platným právom oznámi, či a ktoré osobné údaje sú o Vás u nás uložené. Pokiaľ by napriek našim snahám o správnosť a aktuálnosť údajov boli uložené nesprávne informácie, opravíme tieto na základe Vašej žiadosti.

Ak budete pokračovať s využívaním tejto stránky, súhlasíte s tým, že cookies na Vašom zariadení môžu byť použité. Ďalšie informácie nájdete v našej Smernici o ochrane osobných údajov. Súhlasím